Мартин Каплицки: Прагматизмът на Джон Дюи и литературната теория на Волфганг Изер

На 13 април 2016 г. (14 ч., Библиотека „Филологии“) на работната група по рецептивни теории гост беше д-р Мартин Каплицки, който изнесе лекция на английски език на тема „Прагматизмът на Джон Дюи и литературната теория на Волфганг Изер“. Последвалата дискусия очаквайте в специалния брой на Littera et Lingua за теориите на четенето, подготвян от Богдана Паскалева и Катерина Кокинова.

Д-р Мартин Каплицки е асистент по естетика в департамента по естетика на Карловия университет (Прага) и в Института по естетика и история на изкуството на Университета в Южна Чехия (Ческе Будейовице). Специализирал е в областите на прагматистка естетика, процесуална философия и теория на естетическия опит. До настоящия момент е публикувал една книга и няколко статии върху процесуална и прагматистка естетика на чешки. На английски е публикуван неговият текст „Естетиката във философията на Алфред Норт Уайтхед“ (“Aesthetics in the Philosophy of Alfred North Whitehead”, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 48, 2011).

Прагматизмът на Джон Дюи и литературната теория на Волфганг Изер

Основната цел на тази лекция е да бъдат показани сходствата между идеите на американския философски прагматизъм (най-вече прагматистката теория на изкуството на Джон Дюи) и литературната теория на Волфганг Изер. Въпреки че теоретиците рядко обръщат внимание на връзката между теориите на Дюи и Изер, ще се опитам да покажа, че има поразителни прилики между двете. Лекцията ще ги проследи в две стъпки. Първата е да се покаже стремежът и на двамата автори да преодолеят традиционните дуализми съответно във философията и в литературната теория. И двамата автори се опитват да разкрият подлежащия процес, който прави възможни тези дуализми. Във втората стъпка ще се опитам да конкретизирам какъв ефект има върху възприемателя опита с творба на изкуството според теориите на двамата автори.

(превод Георги Герджиков)

Martin Kaplický: John Dewey’s Pragmatism and Wolfgang Iser’s Literary Theory

The working group in reception theories has hosted a lecture by Martin Kaplický, Ph.D. on John Dewey’s Pragmatism and Wolfgang Iser’s Literary Theory. The lecture was given in English on April 13th 2016 and was followed by a very productive discussion, forthcoming in translation in the special issue on theories of reading of the e-journal Littera et Lingua (Bogdana Paskaleva, Katherina B. Kokinova, eds.).

Mgr. Martin Kaplický, Ph.D. is Assistant Professor of Aesthetics at the Department of Aesthetics, Charles University in Prague, and at the Institute of Aesthetics and History of Art, the University of South Bohemia (České Budějovice). He specializes in pragmatist aesthetics, process philosophy and theories of aesthetic experience. Up to the present he published one book and a number of articles on process and pragmatist aesthetics in Czech language. In English was published his “Aesthetics in the Philosophy of Alfred North Whitehead”, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 48 (2011).

John Dewey’s Pragmatism and Wolfgang Iser’s Literary Theory

The main aim of the lecture is to show the close relations between thoughts of American philosophical pragmatism (especially John Dewey’s pragmatist theory of art) and Wolfgang Iser’s literary theory. Although there is a little theoretical attention paid to the connection of Dewey’s and Iser’s theories, I will try to show that there are striking similarities between both theories. The lecture will trace them in two steps. The first one will show the urge of both authors to overcome traditional dualities in philosophy and literary theory respectively. Both authors try to point out the underlying processes, which make such dualities possible. In the second step I will try to concretize the effect of an experience of an artwork on its recipient in the theories of both authors.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s